Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Óvodai beiratkozás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.
 
Óvodába járási kötelezettség: azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. szeptember 1- 2017. augusztus 31 között születtek. Ők 2020. szeptember 1-től óvodakötelesek. 
( A 2017.szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2021. szeptember 1-től kezdődik.)
 
Teendők, hogy a gyermek felvételt nyerjen az Aszódi Napsugár Óvodába
Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg mely rendelkezés szerint:
 
A kötelező felvételt biztosító óvoda ( Aszódi Napsugár Óvoda székhely és Szivárvány tagóvoda) , 2020. április 21-ig hivatalból felveszi azon érintett gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.

Felvételt nyert minden gyermek, aki rendelkezik aszódi lakcímmel és 2020. augusztus 31-ig betöltötte a 3. életévét.
 
Az idei évben az óvodaköteles gyermekek óvodai beíratása a 2020/2021 nevelési évre – a rendkívüli helyzetre való tekintettel – a szülő/gondviselő személyes megjelenése nélkül is megtörténik.
A felvételről az intézmény vezetője írásban értesíti a szülőket.
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.

Ezek a dokumentumok a következők:
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek TAJ kártyája.
Az Aszódi Napsugár Óvoda biztosítja azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátását, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek.

Teendő, ha a gyermeket más óvodába (más felvételi körzetébe tartozó intézménybe) szeretnénk:
 
Ha a szülő, törvényes képviselő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, (nem Aszódon), akkor erre irányuló szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen – az általa választott óvoda vezetője 2020. április 17-ig fogadja.
 
Azaz amennyiben gyermeküket másik településen – nem Aszódon – íratják óvodába, az adminisztrációs teendők támogatását elősegítendő, kérjük ezen szándékukat a választott intézménnyel egy időben e-mailben, az ovoda@aszod.hu a  csatolt szülői nyilatkozaton jelezzék azt az Aszódi Napsugár Óvoda vezetőjének, valamint a jegyzőnek is.
 
Teendő, ha a gyermek más felvételi körzetbe tartozik de az Aszódi Napsugár Óvodába szeretnénk felvetetni:
 
Az Aszódi Napsugár Óvoda a nem a felvételi körzetébe tartozó, nem aszódi beiratkozni szándékozók hozzá e-mailben: ovoda@aszod.hu eljuttatott  csatolt szándéknyilatkozatát 2020. április 17-ig fogadja.
A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét.
 
Az eddigi évek hagyományaitól eltérően az óvodákban további nyílt napok, bölcsődei szülői tájékoztató szervezésére, a járványügyi intézkedések miatt nem kerül sor.

Teendő, ha óvodalátogatási kötelezettség alól felmentést szeretnénk
 
A 2020-2021 nevelési évre a kötelező óvodába járás (óvodalátogatási kötelezettség) alóli felmentés lehetősége továbbra is megmaradt.
A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását.
 
A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
 
Ha ezt a kérelmet a hatóság jóváhagyja, gyermekét nem kell beíratni az óvodába, nem jön létre óvodai jogviszony. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője, a nevelési év közben is kérheti gyermeke óvodai felvételét, így az óvodai jogviszony létrejötte a nevelési év folyamán is megtörténhet.
A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján www.oktatas.hu a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül.
A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.
 
A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben az óvodai beiratkozás kapcsán kérjük, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével:
  • Név: Aszódi Napsugár Óvoda
  • Cím: 2170 Aszód, Szent Imre u. 1.
  • Telefon: +36 28 400-422,
  • e-mail: ovoda@aszod.hu )
tájékozódjon az óvoda beiratkozási rendjéről, illetve egyeztessen az óvodával, hogy gyermeke beiratkozása személyes találkozás nélkül milyen formában tehető meg.